ประโยชน์ของกีฬาเปตอง

By
With
Comments Off on ประโยชน์ของกีฬาเปตอง

ทางเข้า SBO

ประโยชน์ของกีฬาเปตอง

ปัจจุบันกีฬาเปตองได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งใน โรงเรียน สถานที่ราชการ หรือในระดับหมู่บ้าน โดยครั้งแรกได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น “สหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และได้เปลี่ยนเป็น”สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย” ในที่สุด พร้อมกับได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์เปตองนานาชาติ เป็นประเทศที่ 17 ของโลก คราวนี้เรามาดูถึงประโยชน์ของกีฬาเปตองกัน

ในด้านร่างกาย สำหรับกำลังแขนได้ใช้ทั้งส่วนหัวไหล่ แขน ข้อมือ มือ นิ้วมือให้มาสัมพันธ์กันเพื่อให้การบังคับลูกเป็นไปได้ตามต้องการ กำลังขา ผู้เล่นเปตองต้องเดินไปเดินมาตลอดเวลา เพื่อเป็นการวางลูกหรือเข้าลูก สายตา ผู้เล่นต้องใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กันในการพิจารณาลูก และตีลูก

ในด้านสติปัญญา ผู้เล่นต้องคิด คาดคะเน อ่านเกม อยู่ตลอด สมองจึงต้องคิด ตลอดเวลา

ในด้านจิตใจ การเล่นเปตองมีการเล่นทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ในประเภททีมเราต้องเรารู้จิตใจกัน ปรึกษากัน ให้อภัย เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสมาธิไม่วอกแวกต่อเสียงต่างๆจากผู้มาเชียร์จึงการเป็นการฝึกจิตที่ดี

ในด้านสังคม เนื่องจากกีฬาเปตองเล่นไม่ยาก สามารถเล่นได้ทุกวัย จึงเกิดความแพร่หลาย สังเกตได้ทั้งในโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หมู่บ้าน หน่วยงานต่างๆเล่นได้หมด จึงมักจัดการแข่งขันขึ้นบ่อยๆเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในหน่วยงาน องค์กรหรือระหว่างองค์กร ทั้งตัวนักกีฬาเองและผู้เชียร์ ก็ได้พูดคุยพบปะสังสรรค์กันซึ่งเป็นการพัฒนาการในด้านสังคม  อย่างดีทีเดียว